Ερευνητικοί Συνεργάτες

Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες εργάζονται σε εξειδικευμένα ερευνητικά έργα, τα οποία συνήθως προτείνονται από τους ίδιους τους συνεργάτες προς εμάς. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας στείλετε τις ιδέες σας. Η φύση του ρόλου του Ερευνητικού Συνεργάτη είναι εθελοντική, όμως μπορεί να εξελιχθεί σε σύμβαση επί πληρωμή εάν η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την πρόοδο του έργου και καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα η ένταξη στη ΔΔΚ κατάλληλα καταρτισμένων και έμπειρων ερευνητών ως Ερευνητικών Συνεργατών που θα υποστηρίξουν τα ερευνητικά μας προγράμματα. Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες θα είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια έρευνας (undertaking orl eading research and learning) σε θέματα που συνάδουν με το έργο της ΔΔΚ. Η εργασία μπορεί να γίνεται επί πληρωμή, επί εθελοντικής βάσης ή ως μέρος της απόκτησης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, ωστόσο κάθε ερευνητικό έργο θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με τον Ερευνητικό Συνεργάτη να είναι συνήθως συνυπεύθυνος για την εξεύρεση χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο. Η ΔΔΚ θα προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη, οικονομικής ή άλλης φύσης, όπου οι διαθέσιμοι πόροι θα το επιτρέπουν.

Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες μπορούν να είναι επίσης μέλη ή να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Ομάδες Εμπειρογνωμόνων ή Ομάδες Εργασίας.

Τα ακόλουθα στοιχεία θεωρούνται ουσιώδους σημασίας για αυτές τις ευκαιρίες εθελοντικής δράσης:

  • Οι Ερευνητικοί Συνεργάτες μπορούν να διορίζονται από το Γενικό Διευθυντή για περίοδο ενός χρόνου χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμβάσεων που ένας Συνεργάτης αναλαμβάνει.
  • Κάθε Ερευνητικός Συνεργάτης θα καλείται να παρουσιάσει ένα πλάνο εκτέλεσης ερευνών για τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρόνου, εντός ενός μήνα από τη μέρα του διορισμού του.
  • Εξατομικευμένοι όροι σύμβασης θα συμφωνούνται με τον Συνεργάτη προτού την επίσημη ανάθεση των καθηκόντων του.
  • Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος ή η παρουσίαση ενός πλάνου εργασίας δεν δεσμεύει την ΔΔΚ ή τη Διεθνή Διαφάνεια για στήριξη ή ανάθεση ενός έργου.
  • Η θητεία ως εθελοντής ή Ερευνητικός Συνεργάτης δεν αποκλείει κάποιο άτομο από του να αιτηθεί για μελλοντική εργοδότηση στη βάση συμβολαίου ή για μόνιμη εργοδότηση στη ΔΔΚ.
  • Η θητεία ως εθελοντής ή Ερευνητικός Συνεργάτης δεν αποτελεί ούτε προϋπόθεση για εξασφάλιση εργοδότησης επί πληρωμή στη ΔΔΚ.
  • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΔΚ δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής για οποιαδήποτε εργασία κάνουν για την ΔΔΚ, εκτός από τις περιπτώσεις που θα αποζημιώνονται για ίδια έξοδα.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τις ιδέες σας ή ερωτήματά σας.

Άλλη βοήθεια

Θα θέλαμε επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας οποιοσδήποτε με πείρα σε νομικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, λογιστικά επαγγέλματα, στις δημόσιες σχέσεις/επικοινωνία/τη δημοσιογραφία, τις γραφικές τέχνες, την πληροφορική, την εξεύρεση πόρων και τη διοίκηση – κατ’ ακρίβεια, οποιοσδήποτε που μπορεί και θέλει να βοηθήσει!