Η προστασία του πληροφοριοδοτη (whistleblower) στην Κύπρο

Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το καθεστώς προστασίας του πληροφοριοδότη

Το καθεστώς προστασίας του πληροφοριοδοτη (whistleblower) στην Κυπριακή έννομη τάξη ειναι ατελώς δομημένο και ελλειματικό ως προς το περιεχόμενο του. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ειναι η μέχρι τώρα απουσία lex specialis που να καλύπτει συγκεκριμένα, ολοκληρωτικά και αποκλειστικά την πρακτική παροχής πληροφοριών για διαπραχθεισες παράνομες πράξεις. Επίπλεον, το Κυπριακο πλαισιο χαρακτηριζεται απο μια πολύμορφη παροχή προστασίας εξαρτημένης απο συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μια σαφής διάκριση ως προς στην παρεχόμενη προστασία στη βάση της ιδιότητας του πληροφοριοδοτη. Η διάκριση αυτή έχει δυο διαστάσεις. Πρώτον, υπάρχει σαφεστερο πλαίσιο προστασίας εάν ο πληροφοριοδοτης ειναι εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα παρά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το πλαίσιο προκύπτει ως άθροισμα τριων τουλαχιστων διαφορετικών νομοθεσιων. Στην περίπτωση εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα η παρεχομενη προστασία ειναι ασθενέστερα και προκύπτει ουσιαστικά ως προστασία απο αδικαιολόγητη απόλυση. Δεύτερον, υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ εργοδοτουμενου που προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με διάπραξη παρανόμων πράξεων στο εργασιακό του περιβάλλον, και πληροφοριοδοτη που δεν εργοδοτειται απο τον συγκεκριμένο οργανισμό για τον οποίο παρέχει τις πληροφορίες περί παρανόμων πράξεων. Για την τελευταία περίπτωση η προστασία ειναι εξαιρετικά ασθενής, σε αντίθεση με την περίπτωση εργοδοτουμενου. Η αναμόρφωση του πλαισίου και η υιοθέτηση συγκεκριμένης αυτόνομης νομοθετικής ρύθμισης που θα διασπά τις παραπανω τεχνικές διακρίσεις ειναι απαραίτητη.

 

Κατεβάστε το σχετικό βίντεο: 

http://www.transparencycyprus.org/el/TI VoiceForChange Clip GREECE.mp4