ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ CIF / NEW CIF DOCUMENTS

Στα πλαίσια αναβάθμισης και βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται στo CIF, έχουμε προχωρήσει στην ετοιμασία διάφορων εγγράφων τα οποία διασφαλίζουν την ακεραιότητα των Μελών και των Μελών του ΔΣ. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα νέα έγγραφα για τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τα Μέλη του Οργανισμού και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κώδικας περιλαμβάνεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του CIF, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2016.

As part of upgrading and improvement of the procedures followed by the CIF, we have advanced in the preparation of various documents which ensure the integrity of Members and Board Members. You can find below the new documents which refer to the Code of Conduct for Members of the Organisation and for Board Members. The Code is included in the CIF Internal Regulations, as they are approved by the Board on the 22 July 2016.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERSHIP APPLICATION FORM

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ / INTERNAL REGULATIONS FOR MEMBERS

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ / CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ / CODE OF CONDUCT FOR BOARD OF DIRECTORS

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ / REGISTER OF INTEREST FOR THE BOARD

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/PRIVATE POLICY

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ