Πολιτεία

Διαφάνεια στη Πολιτεία

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εργάζεται συνεχώς προκειμένου να βελτιώσει και να τροποποιήσει τους νόμους της, ευθυγραμμίζοντας τους περισσότερο με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις περί διαφθοράς. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

  • Η κυβέρνηση τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα το 2012 ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της Ευρωπαικής Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά.
  • Η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ικανό να εφαρμόζει και να προστατεύει τα περιουσιακά και συμβατικά δικαιώματα των επενδυτών.
  • Αρκετές πηγές, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 2013, αναφέρουν ότι η διαφθορά δεν αποτελεί το σημαντικότερο θέμα για τους επενδυτές στην Κύπρο.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, αποκαλύπτοντας το εύρος της διαφθοράς στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και στους διάφορους κλάδους, όπως:

  • Η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική κατά της διαφθοράς ούτε ανεξάρτητη αρχή αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη για την καταπολέμηση και τη διερεύνηση της διαφθοράς.
  • Δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις στην κυπριακή νομοθεσία που να προβλέπουν την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers).
  • Αρκετές πηγές χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως καταφύγιο για το ξέπλυμα χρήματος, γεγονός που έχει συμβάλει στην οικονομική κρίση την οποία βιώνει σήμερα η χώρα.

Προτάσεις Διαφάνειας Κύπρου για την οικονομία

Ανταποκρινόμενοι στην γενικότερη προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών για αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα διαφθοράς, σήψης και απαξίωσης των θεσμών τα οποία δικαιολογημένα ταλανίζουν την Κυπριακή...
Read More