Πρόσκληση από την Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος προς τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για εθελοντική υποβολή για σκοπούς διαφάνειας «Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων»

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος επιδιώκει την επίτευξη ενός περιβάλλοντος όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική ηθική των εν ενεργεία πολιτικών (βουλή και πολιτειακοί αξιωματούχοι) να θέσει ως κοινή και αμοιβαία δέσμευση τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της. Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από δηλώσεις και φραστικές διακηρύξεις και να μετουσιωθεί σε καθαρές και αποφασιστικές πολιτικές, αποφάσεις και δράσεις.

Έχοντας ως γνώμονα τον «Κώδικα Δεοντολογίας» του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους βουλευτές, καθώς και το γεγονός ότι οι βουλευτές υποχρεώνονται να υποβάλλουν λεπτομερή δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων, συμπεράνουμε πως με αυτό τον τρόπο αντικατοπτρίζονται οι απαιτητικές διατάξεις και πρότυπα διαφάνειας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι βουλευτές στις δηλώσεις τους βρίσκονται στις ιστοσελίδες που αφορούν τον καθένα από αυτούς.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το θέμα του ασυμβίβαστου και της σύγκρουσης συμφερόντων των πολιτειακών αξιωματούχων, η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος προσκαλεί τα μέλη της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων να προβούν εθελοντικά, για σκοπούς διαφάνειας, σε γραπτή δήλωση οικονομικών συμφερόντων η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τις επαγγελματικές δραστηριότητες (εκτός βουλής) των βουλευτών κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο, και τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα,
  2. Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι βουλευτές από κοινού με την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
  3. Τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη,
  4. Οποιαδήποτε περιστασιακή αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5,000 EUR ανά ημερολογιακό έτος,
  5. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής, ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στο βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού,
  6. Οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,
  7. Οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών.

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα καταχωρηθούν σε έντυπο το οποίο ετοιμάστηκε από τη οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος με βάση το πρότυπο που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όλα τα έντυπα θα πρέπει να παραληφθούν από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2015 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της οργάνωσης πριν τις 10 Φεβρουαρίου 2015.

Αυτούσια η επιστολή και το έντυπο υποβολής στοιχείων έχουν αναρτηθεί:

Επιστολή

Δήλωση στοιχείων