Διαφάνεια και εταιρική λογοδοσία.

Άκρως αποκαλυπτική για το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο είναι η τελευταία έρευνα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια

Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%), εταιρειών προερχόμενων από αναδυόμενες αγορές, έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας πιο κάτω από το πενήντα (50%) για τα επίπεδα διαφάνειας των  επιχειρησιακών τους εργασιών.

Τα πιο πάνω μεταξύ άλλων πορισμάτων, κατέδειξε η τελευταία έρευνα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια η οποία εστιάστηκε  στο να εξετάσει τις πρακτικές διαφάνειας που ακολουθούν με βάση τον κατάλογο ‘‘Global Challengers 2011’’  οι 100 μεγαλύτερες εταιρίες, προερχόμενες από αναδυόμενες αγορές, όπως για παράδειγμα η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ραγδαία τους ανάπτυξη και βιομηχανοποίηση.

Τρανταχτά ονόματα εταιριών ανά το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό, όπως DP World, Natura, Emirates Airlines, Cosco Group, Lukoil, China Shipping Group και Gazprom βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ερευνητών της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια. Οι ερευνητές, συνέλεξαν και ανέλυσαν τα δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν σε τρεις τομείς ύψιστης  σημασίας  για την αύξηση του επιπέδου της εταιρικής διαφάνειας και της λογοδοσίας, οι οποίοι  με τη σειρά τους συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου της διαφθοράς .

Τα επίπεδα αναφορικά με την από μέρους τους υποβολή εκθέσεων σχετικά με προγράμματα κατά της διαφθοράς που ακολουθούνται, την οργανωτική διαφάνεια καθώς και τη λογοδοσία για τις εργασίες που εκτελούν μεταξύ των διαφόρων χωρών,  συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των δαπανών κεφαλαίου και της καταβολής φόρων, είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ανησυχητικό. Και αυτό κυρίως, αφού, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μεταξύ των υπό αναφορά εταιρειών, περιλαμβάνονται εταιρείες κολοσσοί προερχόμενες για παράδειγμα από την  Κίνα ,  οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή που έχουν στις  αγορές ανά το παγκόσμιο. Ιδιαίτερα δε, αφού με βάση τις εκτιμήσεις, το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της παγκόσμιας ανάπτυξης κατά τα επόμενα χρόνια θα προέλθει από αυτές ακριβώς τις αγορές.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς, η υποβολή στοιχείων σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, των θυγατρικών τους εταιρειών , συγγενών κοινοπραξιών και  άλλα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτό, ενισχύεται και από το γεγονός πως τα ευρήματα της έρευνας υπέδειξαν πως οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία από τις μη εισηγμένες, περιλαμβανομένου ιδιωτικών αλλά και κρατικών εταιρειών.

Τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας, συνιστούν επιτακτική ανάγκη την δημόσια λογοδοσία των  αναδυόμενων εταιρειών της αγοράς. Ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα, είναι όπως οι  αναδυόμενες εταιρείες της αγοράς αναγνωρίσουν την ευθύνη που έχουν ως προς τα επίπεδα διαφάνειας που οφείλουν να επιτυγχάνουν, για τη διασφάλιση της ευημερίας των εγχώριων και διεθνών αγορών.

Είναι κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση, η υιοθέτηση συλλογικών προσπαθειών που θα οδηγήσουν αυτές ακριβώς τις εταιρείες να  αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές διαφθοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τις νομικές τους απαιτήσεις. Οι αναδυόμενες εταιρείες της αγοράς, οφείλουν να δημοσιεύουν πλήρεις καταλόγους των θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και άλλων συναφών τους φορέων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε άλλους αλλά και τις θέσεις που κατέχουν σε αυτούς. Οφείλουν παράλληλα, να δημοσιεύουν τους ατομικούς και εταιρικούς οικονομικούς λογαριασμούς των μετόχων τους, ανά χώρα.

Το ρόλο κλειδί σε αυτή την προσπάθεια κατέχουν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες, αφού μόνο με τις δικές τους πιέσεις θα προωθηθεί η διαφάνεια προς διασφάλιση της ευημερίας σε μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο πεδίο.

Download the report | View online