Θέσεις Εργασίας

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Ψάχνουμε συνεχώς για εθελοντές και ερευνητικούς συνεργάτες που ενδιαφέρονται να συνδράμουν στο έργο μας, ωστόσο, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο CIF αυτή την περίοδο.

Θέσεις ασκούμενων – internships

Το CIF προσφέρει συχνά θέσεις ασκούμενων, σε κυλιόμενη βάση και σε όλα τα διαθέσιμα πόστα. Ο κάθε ασκούμενος υπάγεται κατευθείαν στο Γενικό Διευθυντή.

Κάθε θέση ασκούμενου προσφέρει στον επιλεγέντα υποψήφιο:

  • πολύτιμες εμπειρίες στη διαχείριση του επικοινωνιακού τομέα ενός αναγνωρισμένου και σημαντικού ΜΚΟ της Κύπρου
  • ευέλικτες ώρες εργασίας, στη βάση του ωραρίου 8 π.μ. – 3 μ.μ. (από Δευτέρα – Παρασκευή)
  • σύμβαση συνήθους διάρκειας 6 μηνών, νοουμένου ότι το άτομο που θα επιλεγεί συμπληρώσει επιτυχώς μια δοκιμαστική περίοδο άσκησης των καθηκόντων του, διάρκειας δύο εβδομάδων. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί η προσφορά μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας σύμβαση, μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του CIF και του ασκούμενου ατόμου.
  • Το CIF ακολουθεί μια πολιτική στήριξης των ατόμων που εργοδοτούνται ως ασκούμενοι και διασφάλισης ότι αυτά απολαμβάνουν μια αξιόλογη και ανταποδοτική εμπειρία. Έκτακτα έξοδα, που γίνονται από τη τσέπη των μελών, καλύπτονται στη συνέχεια από το CIF για όλους τους ασκούμενους και εθελοντές της.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Διαθέσιμες θέσεις ασκούμενων

Υπεύθυνος διοίκησης

To CIF προσφέρει τη δυνατότητα σε εθελοντές να εμπλακούν σε καθήκοντα σαν μέλη σε διάφορες ομάδες εργασίας καθώς και σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Αυτές οι θέσεις πληρώνονται από εθελοντές με καθεστώς απασχόλησης που ποικίλει από πλήρους απασχόλησης θέσεις ασκούμενων, σε μερικής απασχόλησης εθελοντικό έργο μέχρι και σε μικρής διάρκειας εκτέλεσης έργων εξ αποστάσεως.
Κύριο καθήκον του ατόμου που θα πληρώσει την παρούσα θέση είναι η παροχή υποστήριξης προς το Γενικό Διευθυντή για τη λειτουργία ενός μικρού γραφείου του CIF και η παροχή υποστήριξης για το συντονισμό μιας αυξανόμενης ομάδας εθελοντών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κάποια πείρα σε γραφειακά καθήκοντα/διοίκηση γραφείου.
Η συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει τα ακόλουθα γενικά καθήκοντα:
• Διαχείριση της βάσης δεδομένων των μελών του CIF
• Τήρηση λογαριασμών
• Καθήκοντα διοίκησης γραφείου
• Εξεύρεση, αρχική ενημέρωση και συνεχή εκπαίδευση των εθελοντών
• Παροχή υποστήριξης προς τον Γενικό Διευθυντή για διαχείριση των εθελοντών
• Συντήρηση/ενημέρωση των συστημάτων διαχείρισης και των βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τους εθελοντές
Για να επιλεγεί κάποιος από τους υποψήφιους ως ασκούμενος θα πρέπει να έχει:
• Σχετικό τίτλο σπουδών ή σχετικά επαγγελματικά προσόντα
• Εξαιρετικές δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Σχετική εμπειρία, κατά προτίμηση στη διοίκηση γραφείου
• Εξαιρετικές δεξιότητες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στην ομαδική εργασία
• Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής καθοδήγησης
• Επάρκεια στις τεχνολογίες της πληροφορίας (An aptitude with information technologies)
• Καλή γνώση των βασικών αρχών τήρησης λογαριασμών, η οποία θα θεωρείται ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Υποστηρικτικό έργο και Επικοινωνία

Κύριο καθήκον του ατόμου που θα πληρώσει την παρούσα θέση είναι η παροχή υποστήριξης προς το Γενικό Διευθυντή καθώς και η ετοιμασία προσχεδίων υλικού αλλά και προσχεδίων δράσης που θα αφορούν στην επικοινωνιακή στρατηγική του οργανισμού. Η συγκεκριμένη θέση επίσης θα υποστηρίζει το Γενικό Διευθυντή στη διαχείριση της επικοινωνίας, των διαπροσωπικών σχέσεων, των δεδομένων και της υποδομής του οργανισμού.
Ανάμεσα στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται τα εξής:
• Διαχείριση των βάσεων δεδομένων που αφορούν στις Δημόσιες Σχέσεις και στην επικοινωνία με τον τύπο
• Παρακολούθηση των μέσω μαζικής ενημέρωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του CIF καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς
• Διαχείριση και έλεγχος των μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ανάπτυξη στρατηγικών περαιτέρω προώθησης των εν ενεργεία συμβουλευτικών/ ενημερωτικών εκστρατειών του CIF (advocacy campaigns) (Αντί της Σιωπής (Alternative to Silence), Αντίστροφη μέτρηση για την Ατιμωρησία (CountdowntoImpunity))
• Εφαρμογή συγκεκριμένων έργων, τα οποία περιλαμβάνουν το συντονισμό εκστρατειών και εκδηλώσεων και την ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης των Δημοσίων Σχέσεων και άλλων εκστρατειών
• Καθιέρωση και διατήρηση επαφών με μέσα μαζικής ενημέρωσης
• Συντήρηση της ιστοσελίδας του CIF
• Εσωτερική επικοινωνία
• Γενικά καθήκοντα διοίκησης γραφείου (περιλαμβανομένης της απάντησης εισερχόμενων κλήσεων) και άλλα καθήκοντα που μπορεί να προκύπτουν από καιρού εις καιρόν

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για ασκούμενος θα πρέπει να έχει:
• Σχετικό υπόβαθρο και εμπειρία στην Επικοινωνία, τις Δημόσιες Σχέσεις ή τη Δημοσιογραφία.
• Εάν είναι δυνατό, ένα συνδυασμό ευαισθησίας σε κοινωνικά θέματα, δυνατότητας αποτελεσματικής προώθησης δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και εμπειρίας στις εταιρικές Δημόσιες Σχέσεις.
• Εξαιρετικές δεξιότητες στην προφορική και στη γραπτή επικοινωνία καθώς και στη διενέργεια παρουσιάσεων
• Δεξιότητες στην ανάπτυξη ιστοσελίδων
• Δεξιότητες στην πληροφορική (περιλαμβανομένης της καλής γνώσης τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης)
• Κάποια εμπειρία στη διαχείριση έργων/σχεδίων δράσης και ικανότητες ενασχόλησης με πολλαπλά έργα καθώς και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
• Καλές δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα εργασίας σαν μέλος μιας ομάδας.
• Ικανότητα εργασίας κάτω από την ύπαρξη πίεσης, διαχείρισης ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων και διατήρησης μιας επαγγελματικής προσέγγισης.
• Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αναζήτησης καθοδήγησης όπου είναι απαραίτητο.
• Κατά προτίμηση, νομική κατάρτιση/ υπόβαθρο.
• Ενδιαφέρον για ζητήματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια.

Υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων

Η συγκεκριμένη θέση θα υποστηρίζει το έργο του CIF ειδικά σε σχέση με τη Γραμμή Παροχής Βοήθειας (Speak-Up-Helpline). Η Γραμμή Βοήθειας θα παρέχει συμβουλές και δωρεάν υπηρεσίες νομικής γνωμοδότησης σε πολίτες, μάρτυρες, πληροφοριοδότες και θύματα διαφθοράς και εγκλημάτων λευκού κολάρου.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
• Έρευνα
• Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων στη Γραμμή Παροχής Βοήθειας και παραπομπή περιπτώσεων (case referral)
• Παροχή στήριξης στο Γενικό Διευθυντή και στην Ομάδα Εργασίας Πληροφοριοδοτών
• Γενικά καθήκοντα διοίκησης γραφείου (περιλαμβανομένης της απάντησης εισερχόμενων κλήσεων)
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί ως ασκούμενος θα πρέπει να έχει:
• Σχετικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, κατά προτίμηση στη Νομική ή/και σε θέματα διαφοράς
• Εξαιρετικές δεξιότητες στην έρευνα
• Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και στη γραπτή έκφραση
• Δεξιότητες στην πληροφορική και στη διενέργεια παρουσιάσεων
• Καλές δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις
• Νομική κατάρτιση/ εμπειρία, η οποία θα θεωρηθεί ως ουσιαστικό πλεονέκτημα για αυτή τη θέση

Εξεύρεση Πόρων και Επικοινωνία

Ο σκοπός αυτής της θέσης είναι να υποστηρίζει την εφαρμογή τις στρατηγικές εξεύρεσης πόρων και επικοινωνίας του CIF.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τα εξής:
• Αναγνώριση νέων ευκαιριών/ δυνατοτήτων εξεύρεσης πόρων (περιλαμβανομένης της αναγνώρισης πιθανών νέων δωρητών)
• Σχεδιασμό, ανάπτυξη και βοήθεια στην εφαρμογή της εκστρατείας ανάπτυξης πόρων
• Ανάπτυξη και διατήρηση βάσης δεδομένων δωρητών
• Βοήθεια στην καθιέρωση και υποστήριξη ομάδων εργασίας και δικτύων στις επικοινωνίες και στην εξεύρεση πόρων
• Βοήθεια με την έκδοση του περιοδικού πληροφοριακού δελτίου του CIF
• Βοήθεια στην ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης του CIF.
• Επικοινωνία με τα μέλη μας
• Βοήθεια στη διατήρηση των βάσεων δεδομένων του CIF που αφορούν στις Δημόσιες Σχέσεις και στην επικοινωνία με τον τύπο
• Βοήθεια στην παρακολούθηση και καταγραφή τάσεων που αφορούν στην κάλυψη των δραστηριοτήτων του CIF
• Βοήθεια στο συντονισμό παρουσιάσεων και εκδηλώσεων και ανάπτυξη προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και εκστρατειών
• Βοήθεια στην εκτέλεση γενικής διοίκησης γραφείου (περιλαμβανομένης της απάντησης εισερχόμενων κλήσεων) και εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων που μπορούν να προκύψουν από καιρού εις καιρόν.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί ως ασκούμενος θα πρέπει να έχει:
• Υπόβαθρο και εμπειρίες στην εξεύρεση πόρων, στην επικοινωνία, στις δημόσιες σχέσεις ή στη δημοσιογραφία
• Εξαιρετικές δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία καθώς και στη διενέργεια παρουσιάσεων
• Δεξιότητες στην χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις (περιλαμβανομένων των τεχνικών που αφορούν στην κοινωνική δικτύωση)
• Κάποια εμπειρία στη διαχείριση έργων με ικανότητα ενασχόλησης με πολλαπλά καθήκοντα και ικανοποίησης χρονοδιαγραμμάτων
• Καλές δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα εργασίας σαν μέλος ομάδας
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, διαχείρισης αντιμαχόμενων προτεραιοτήτων και διατήρησης μιας επαγγελματικής προσέγγισης
• Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αναζήτησης καθοδήγησης όπου είναι απαραίτητο
• Ενδιαφέρον για ζητήματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια