Κώδικας Δεοντολογίας Μελών ΔΣ

  1. Πλαίσιο εφαρμογή

Ο κώδικας ισχύει, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τους αξιωματούχους και για το προσωπικό. Τα “συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου που συνδέεται με το CIF” συμπεριλαμβάνουν τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου με τους οποίους έχουν στενή προσωπική σχέση, συμπεριλαμβανομένων του/ της συζύγου, του/της συντρόφου συμβίωσης, τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια ή άλλους κοντινούς συγγενείς.

  1. Γενική πολιτική

α. Κάθε πρόσωπο που συνδέεται με το CIF (σύμφωνα με την παράγραφο 1) πρέπει να αποφεύγει ή να διαχειρίζεται οποιαδήποτε πιθανή πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων (μεταξύ άλλων, απέχοντας από κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ψηφοφορίας επί θεμάτων που υπόκεινται σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων), και ανοιχτά να αναγνωρίζει τυχόν ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει μέσα από την σχέση του/της με το CIF.

β. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει από καιρό εις καιρό κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και αποφάσεων αυτών των προσώπων. Μπορούν να προκύψουν κατά την εργασία τους για το CIF όσον αφορά χρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα, ή συμφέροντα που τους εμποδίζουν στο να ασκούν το καθήκον τους και να ενεργούν προς το συμφέρον του CIF.

γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν να δηλώνουν όλα τα οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα τους, τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να τους οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων ή θα μπορούσε ενδεχομένως να εκληφθεί από άλλους ως σύγκρουση συμφερόντων. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται και να καταγράφεται σε ένα μητρώο, το οποίο θα είναι ανοικτό για το κοινό. Όταν εγείρεται θέμα που αφορά την προσωπική ασφάλεια ή που δημιουργεί παρόμοιες σοβαρές ανησυχίες που ενδεχομένως θα προκύψουν με την πλήρη δημοσιότητα της δήλωσης, τμήματα ή ακόμη και το σύνολο της δήλωσης, τότε θα πρέπει αυτή να υποβληθεί στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας του CIF που θα το κρατήσει, και θα επιληφθεί του θέματος, αναλόγως της περίπτωσης και με εμπιστευτικότητα.

  1. Αμοιβή συμβάσεων εργασίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

α. Τα μέλη του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και του διοικητικού προσωπικού) του CIF σε μερικές περιπτώσεις θα είναι υπάλληλοι, ή θα έχουν αναλάβει αμειβόμενη εργασία για άλλους οργανισμούς. Οι εργασίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν:

(i) αν το έργο έχει σχέση με τη διαφθορά, μόνο με τη ρητή άδεια του προϊσταμένου τους,

(ii) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μόνο αν το έργο δηλωθεί το νωρίτερο δυνατόν.

β. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του CIF γίνεται από άτομα που δεν είναι υπάλληλοι του CIF, αλλά που ενεργούν για λογαριασμό ή εκ μέρους του CIF σε εθελοντική βάση. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ή άλλα διοικητικά σώματα του CIF. Πολλά από αυτά τα άτομα αυτά θα έχουν επιχειρηματικές, επαγγελματικές και άλλες συνεργασίες.

γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί με τους οποίους τα μέλη αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα, δεν μπορούν να εκτελούν αμειβόμενη εργασία για το CIF.

δ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες ή και να κάνουν ότι είναι δυνατόν ώστε καταρρίπτουν την οποιαδήποτε αντίληψη πιθανής χρήσης προνομιακών πληροφοριών, επιπλέον, δεν θα ασκούν τα καθήκοντά του μέλους του ΔΣ, στο βαθμό που σχετίζονται με τους όρους της σύμβασης ή την επιλογή ή την εποπτεία των εν λόγω συμβάσεων. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να αποκλειστεί κάποιος στις περιπτώσεις αυτές, απλά λόγω της σύνδεσής τους με το CIF, αλλά ούτε μπορεί να τους δοθεί προνομιακή μεταχείριση. Όταν θα εκτελείτε μη σχετιζόμενη με το του CIF εργασία, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή των εταιρειών τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες της ΔΔ-Κ, και επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στο ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές.

ε. Άτομα που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε μέρος του κινήματος του CIF, ή εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί με τους οποίους συνδέονται αυτά τα άτομα, μπορεί να αιτηθούν/υποβάλουν προσφορά για να παρέχουν αμειβόμενη εργασία με συμβάσεις με το CIF, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τους προσφέρεται κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές όσον αφορά στην ανάθεση ή την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες και να κάνουν τα πάντα ώστε να καταρρίπτουν την αντίληψη χρήσης προνομιακών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να αποκλειστούν απλά λόγω της σύνδεσής τους με το CIF, αλλά ούτε μπορεί να τους δοθεί προνομιακή μεταχείριση. Όταν εκτελείτε εργασία μη σχετιζόμενη με το CIF, τα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες το CIF, επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στο ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές.

  1. Δώρα και ψυχαγωγία

Κανένα πρόσωπο που συνδέεται με το CIF δεν πρέπει να δέχεται το οποιοδήποτε δώρο, ψυχαγωγία, δάνειο ή οτιδήποτε άλλο που έχει αξία από οποιαδήποτε οργάνωση ή άτομο αν θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι το δώρο αποτελεί κίνητρο για να επηρεάσει το CIF.

  1. Πώς τυγχάνουν χειρισμού πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

α. Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να εντοπίζονται και να δηλώνονται από το πρόσωπο που βρίσκεται στην πιθανή σύγκρουση, ή να αναφέρονται από άλλα μέλη του κινήματος, αμέσως μόλις λάβουν γνώση τέτοιων πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Αν εντοπιστούν προβλήματα, πριν αναληφθούν υποχρεώσεις ή γίνουν αμφισβητήσιμες ενέργειες, τότε οι αμηχανίες θα μπορούν να αποφευχθούν και οι εναλλακτικές λύσεις θα μπορούν να εξερευνηθούν.

β. Η αποκάλυψη των πληροφοριών ή η έκθεση θα πρέπει να γίνει προς τον πρόεδρο του CIF ή σε άλλο κατάλληλο ανώτερο αξιωματούχο ή διευθυντή.

γ. Η αξιολόγηση μιας πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του CIF ή την Επιτροπή Δεοντολογίας του CIF. Η αξιολόγηση δύναται να διαπιστώσει την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, ή μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι (i) το επηρεαζόμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να προχωρήσει με υπό αξιολόγηση δραστηριότητα ή ότι (ii) αυτός / αυτή θα πρέπει να αποκλειστεί από τη συμμετοχή του/ της σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων από του CIF σε σχέση με το θέμα που αφορά η σύγκρουση συμφερόντων.

δ. Ο πρόεδρος του CIF, αντιστοίχως, είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που συνδέονται με τις δραστηριότητες του CIF θα έχουν εις γνώση τους, την πολιτική και τις διαδικασίες αναφορικά με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές και οι διαδικασίες θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση όλων των μελών μέσω της δημοσίευσης τους, για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα ή σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

  1. Εμπιστευτικότητα και Ανεξαρτησία

Σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των μελών μας, των ανθρώπων μας και τους άλλους με τους οποίους συσχετιζόμαστε. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και επαγγελματικά πρότυπα, προκειμένου να διατηρηθεί το κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η ανεξαρτησία σκέψεως είναι για μας το πολυτιμότερο αγαθό Προστατεύουμε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μας των μελών μας και των άλλων εμπλεκόμενων με την υιοθέτηση και υπακοή στα ρυθμιστικά και επαγγελματικά πρότυπα μας, που έχουν σχεδιαστεί για να μας επιτρέψουν να επιτύχουμε την απαραίτητη αντικειμενικότητα στη δουλειά μας. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία μας και να μην διακυβεύεται ή να θεωρείται ότι διακυβεύεται. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά καταστάσεις που επηρεάζουν ή που θα μπορούσαν να εμφανιστούν ότι επηρεάζουν την αντικειμενικότητά μας.

  1. Γνωστοποίηση Πληρωμών σε μέλη του ΔΣ του CIF

Όταν γίνεται μια πληρωμή – εκτός από ήδη εγκριμένα έξοδα – από το CIF σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται εκτεταμένα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στην ετήσια έκθεση του CIF.  Αυτή η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις διαδικασίες που έγιναν αναφορικά με προμήθειες/προσφορές και που οδήγησαν σε τέτοιες πληρωμές

  1. Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής

Η πολιτική αυτή καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές.

Δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του ΔΣ του CIF

Μάριος Σκανδάλης, Δημήτρης ΚατωπόδηςΈλενα Τάνου, Δρ Στέλιος ΧατζηχριστοφήςΧρίστης Χριστοφόρου,  Αριστόδημος Γιάννακας

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων του προσωπικού:

Μαρία Κωνσταντίνου