Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στη Κύπρο. Προτάσεις.

Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στη Κύπρο. Αρχείο σε PDF

Anti- Corruption Measures in Cyprus. File in PDF

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος (ΔΔΚ), γνωρίζοντας την άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης και της διαφθοράς, και στην προσπάθεια της να βοηθήσει τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση έτσι ώστε να αναπτύξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, έχει προετοιμάσει σειρά εισηγήσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Προκειμένου η κυβέρνηση να έχει πολιτική σταθερότητα, το ευρύ κοινό θα πρέπει να «εμπιστεύεται» όσους βρίσκονται στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων πολιτικών (Πρόεδρος, Βουλευτές, Τοπικοί Σύμβουλοι) και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που διορίζονται από την κυβέρνηση (Υπουργοί και Γενικοί Διευθυντές). Έτσι, αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία και έχουν την δύναμη, θα πρέπει να ρυθμίσουν το «ήθος στην κορυφή» για μια κοινωνία όπου θα εφαρμόζονται οι αρχές της αξιοκρατίας, της ακεραιότητας, της ικανότητας, της ηθικής συμπεριφοράς, και της αμεροληψίας των κυβερνητικών οργάνων. Ο κύριος περιορισμός στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο, είναι η έλλειψη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η έλλειψη μιας Αρχής η οποία θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την πρόληψη της διαφθοράς. Ως εκ τούτου, η ΔΔΚ προτείνει σε πρώτη φάση την έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου και τη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς (ΑΑΚΔ) , όπως και του διορισμού του Επίτροπου κατά της Διαφθοράς. Η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς θα έχει το δικαίωμα διερεύνησης και θα έχει ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό στον τομέα της διαφθοράς. Οι κύριες αρμοδιότητες της Αρχής προτείνονται να είναι:

α. Η διαμόρφωση συνόλου κατευθυντήριων γραμμών,

β. Η αξιολόγηση των περιοχών κινδύνου, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες και να τοποθετηθούν τα διάφορα επίπεδα παρέμβασης,

γ. Η καθιέρωση στόχων και στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών,

δ. Η ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ε. Ο σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος για τις φάσεις υλοποίησης,

στ. Η εφαρμογή ενός συστήματος για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση της προόδου και της μέτρησης των αποτελεσμάτων σχετικά με τη διαφθορά,

ζ. Η διερεύνηση των περιπτώσεων διαφθοράς με την προϋπόθεση ότι η επιτροπή θα έχει τους αναγκαίους πόρους, και

η. Η καθιέρωση στρατηγικής για την πρόληψη της διαφθοράς.

Ο Επίτροπος κατά της Διαφθοράς θα επιβλέπει και εποπτεύει όλα τα θέματα αναφορικά με την Διαφθορά ( Πόθεν Έσχες, Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων, κλπ).

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν πρόσφατα αναφερθεί σε διάφορα κρούσματα σχετικά με τη δίωξη βουλευτών, υπουργών, προέδρων, μελών βασιλικών οικογενειών και της εκκλησίας που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών της ΔΔ-Κ των τελευταίων δύο χρόνων σχετικά με τα επίπεδα αντίληψης της διαφθοράς, τα οποία είναι παρόμοια με εκείνα του Ευρωβαρόμετρου, οι πολιτικοί είναι η κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούνται να καταχρώνται των εξουσιών τους για προσωπικό όφελος περισσότερο από όποια άλλη κατηγορία. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι αν οι πολιτικοί είναι αξιόπιστα πρόσωπα, τότε είναι πιο πιθανό να επανεκλεγούν χάρη στην εκλογική τους υπευθυνότητα και ως εκ τούτου η χώρα αποκτά πολιτική σταθερότητα και δημοκρατία.

Το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα επικεντρωθεί:

α. στην πολιτική και τις στρατηγικές πολιτικές,

β. στο θεσμικό πλαίσιο, την επιβολή του νόμου και το δικαστικό σώμα,

γ. στη δημόσια αυτοδιοίκηση, και

δ. στις κρατικά – ελεγχόμενες – επιχειρήσεις/οργανισμούς.

 

Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στη Κύπρο. Αρχείο σε PDF

Anti- Corruption Measures in Cyprus. File in PDF