Υφιστάμενη νομοθεσία στην Κύπρο που σχετίζεται με θέματα διαφθοράς

bri

 

Υφιστάμενη νομοθεσία στην Κύπρο που σχετίζεται με θέματα διαφθοράς

 

1. Ο Ποινικός Κώδικας (άρθρα 100, 101, 102, 105Α, 369)

2. Ο Περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος (ΚΕΦ. 161)

3. Οι Περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν.23(ΙΙΙ)/2000)

4. Ο Περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (N.22(ΙΙΙ)/2012)

5. Ο Περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 (Ν.22(ΙΙΙ)/ 2006)

6. Οι Περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2012 (Ν.23(ΙΙΙ)/2012)

7. Ο Περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2008 (Ν.25(ΙΙΙ)/2008)

8. Ο Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν. 158(Ι)/99)

9. Ο Περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν.114(Ι)/2007) 46

10. Οι Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990-2013-Ειδικά σε σχέση με τη διαφθορά σημειώνονται τα εξής άρθρα: Άρθρο 60: Θεμελιώδη καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων Άρθρο 65: Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε εταιρείες Άρθρο 66: Απόκτηση ιδιοκτησίας Άρθρο 67: Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρία και έγγραφα. Άρθρο 69: Δώρα και δωροδοκίες Άρθρο 69Α: Υποχρέωση αναφοράς στην οικεία αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας Μέρος VII Πειθαρχικός Κώδικας Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

11. Ο Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος του 2004 (Ν. 51(Ι)/2004)

12. Ο Περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008 (Ν.7(Ι)/2008)

13. Ο Περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (Ν. 49(Ι)/2004)

14. Ο Περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (Ν.50(Ι)/2004)

15. O Περί της Ένατης τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος Ν.69(Ι)/2016

16. Ο Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2012 (Ν.175(Ι)/2012)

17. Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο)

18. Ο Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν.73(I)/2016) και σχετικοί κανονισμοί 47

19.Ο Περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (N.216(I)/2015)

20. Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν.18(Ι)/2016)

21. Ο Περί Ερευνητικών Επιτροπών Κεφ. 144

22. Ο Περί της Συμφωνίας για την ίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 (Ν. 19(ΙΙΙ)/2011)

23. Ο Περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος του 2003 (Ν. 114(Ι)/2003)

24. Ο Περί της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) και Συμπληρωματικές Διατάξεις Νόμος του 2004 (Ν.7(ΙΙΙ)/2004)

           9.—(1) Εργοδότης ή Προϊστάμενος ο οποίος, κατά παράβαση των διατά­ Προστασία πράξεων του Άρθρου 9 της Σύμβασης, επιβάλλει αδικαιολόγητες κυρώσεις σε­ εργοδοτούμενο, ο οποίος εύλογα υποψιάζεται ότι πρόκειται να τελεστεί ή τελείται ή έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς και, καλή τη πίστη, το αναφέρει σε αρμόδιο πρόσωπο ή αρχή, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλά­κισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερ­βαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές. (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), εργοδοτούμενος στον οποίο έχει αδικαιολόγητα επιβληθεί η κύρωση της απόλυσης ή δυσμενούς μετάθεσης ή άλλης μετακίνησης δυνάμει του εδαφίου (1), διατηρεί οποιοδή­ποτε, τυχόν, δικαίωμα σε αποζημιώσεις δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξάρτητα από το τυχόν δικαίωμα σε αποζημίωση και δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. (Πηγή: http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_3_007.pdf)