ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 / ANNUAL GENERAL MEETING 2022